10 898 торговых марок
3 788 000 инструкций
Скачайте инструкцию БЕСПЛАТНО! Diplodocs позволяет скачать несколько типов инструкций для наилучшего использования ZANUSSI ZWT385
Поиск торговой марки
Расширенный поиск
Вам требуется помощь по использованию изделия?
Просмотрите мнения о ZANUSSI ZWT385
Все инструкции по категориямПроблема с изделием? Скачать инструкцию ZANUSSI ZWT385

инструкция по эксплуатации ZANUSSI ZWT385

Diplodocs поможет скачать инструкцию ZANUSSI ZWT385 .

Введите модель изделия ZANUSSI...


Фрагмент инструкции: руководство пользователя ZANUSSI ZWT385

Подробные указания по применению содержатся в руководстве пользователя.

Sohranite ™tu instrukciæ na slu©aj, esli maßinu pridetså perevozitw na novoe mesto ili prodatw. Tot, kto posle Vas budet eæ polwzovatwså, dolΩen imetw vozmoΩnostw oznakomitwså s maßinoj i ee funkciåmi, a takΩe s ukazaniåmi po ee bezopasnoj ™kspluatacii. Ustanovka i obsluΩivanie • Maßina prednazna©ena isklæ©itelwno dlå ispolwzovaniå v domaßnem hozåjstve; po™tomu, ee nado ispolwzovatw imenno tak, kak ukazano v dannoj instrukcii. Esli maßinu ispolwzuæt dlå inyh celej, to estw risk polu©eniå travm i povreΩdeniå imuxestva. • Esli dlå podklæ©eniå stiralwnoj maßiny trebuætså dopolnitelwnye santehni©eskie raboty i raboty po ™lektroprovodke, sleduet doveritw ih specialistu. Esli ™to sdelaete Vy sami, to suxestvuet opasnostw plohogo funkcionirovaniå maßiny. Èto moΩet privesti k travmam ili k povreΩdeniæ obstanovki pomexeniå, gde ustanovlena maßina. • Remont dolΩen proizvoditwså upolnomo©ennoj izgotovitelem firmoj s ispolwzovaniem firmennyh zap©astej. Ne pytajtesw samostoåtelwno remontirovatw maßinu! • Maßina ne dolΩna stoåtw na ßlangah: nalivnoj i slivnoj ßlangi dolΩny leΩatw svobodno, bez peregibov, a sama maßina dolΩna stoåtw na rovnoj i pro©noj poverhnosti. • Takie predmety, kak monety, gvozdi, zakolki, bulavki, igolki, mogut serwezno povreditw maßinu. Po™tomu pered zagruzkoj belwå v maßinu nuΩno proveritw, pusty li karmany stiraemyh izdelij. Zastegnite vse pugovicy i molnii. • Melkie predmety, takie kak, naprimer, ©ulki, poåsa, lenty i pr. , nuΩno dlå stirki zaloΩitw v meßo©ek, ina©e vo vremå stirki oni mogut zastråtw meΩdu bakom i barabanom. • Pri stirke belwå sledujte ukazaniåm proizvoditelå stiralwnyh poroßkov i sredstv poloskaniå...
    Часто задаваемые вопросы   Свяжитесь с командой Diplodocs   Недавно искали…
Последние поступления
  Карта сайта
Торговые марки на букву A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2005 - 2012 - Diplodocs - Все права защищены.
Торговые марки принадлежат их соответствующим владельцам.