10 898 торговых марок
3 788 000 инструкций
Скачайте инструкцию БЕСПЛАТНО! Diplodocs позволяет скачать несколько типов инструкций для наилучшего использования SCHOLTES TIP 844 DO L
Поиск торговой марки
Расширенный поиск
Вам требуется помощь по использованию изделия?
Просмотрите мнения о SCHOLTES TIP 844 DO L
Все инструкции по категориямПроблема с изделием? Скачать инструкцию SCHOLTES TIP 844 DO L

инструкция по эксплуатации SCHOLTES TIP 844 DO L

Diplodocs поможет скачать инструкцию SCHOLTES TIP 844 DO L .

Введите модель изделия SCHOLTES...


Вы также можете скачать следующие инструкции, относящиеся к данному изделию:
SCHOLTES TIP 844 DO L

Фрагмент инструкции: руководство пользователя SCHOLTES TIP 844 DO L

Подробные указания по применению содержатся в руководстве пользователя.

instrukciæ po ustanovke pribora). Âasti pribora, vydelåæxie teplo, dolΩny ostavatwså nedostupnymi v normalwnyh usloviåh ™kspluatacii. Rekomenduetså po™tomu ustanovitw pribor takim obrazom, ©toby ego zadnåå ©astw byla obraxena k stene. Pered ©istkoj pribora, kak i pered vypolneniem læboj remontnoj raboty, neobhodimo vyklæ©itw pribor i snåtw ßtepselw iz rozetki. Inogda, esli pribor transportiruetså v gorizontalwnom poloΩenii, maslo, nahodåxeeså v kompressore, vylivaetså iz nego i pronikaet v cirkulåcionnuæ sistemu hladagenta. Dlå obespe©eniå obratnogo te©eniå vylivßegoså masla v kompressor pribor sleduet zapustitw ne ranwße ©em za 2 ©asa, rass©itannyh s momenta ego ustanovki. 27 Vo vnutrennej ©asti pribora nahoditså sistema cirkulåcii hladagenta. PovreΩdenie ™toj sistemy vyzyvaet por©u pixevyh produktov. Vo izbeΩanie povreΩdeniå ™toj sistemy ne polwzovatwså, dlå udaleniå ineå ili lwda, ostrymi instrumentami. Inej i led udalåætså skrebkom, postavlåemym v komplekte s priborom. Ne forsirovatw udalenie lwda nikakim obrazom. OsvoboΩdenie vnutrennih poverhnostej pribora oto lwda proishodit samostoåtelwno vo vremå defrostacii (sm. sootvetstvuæxuæ instrukciæ). Emkosti s gazirovannymi napitkami ne rekomenduetså pomexatw v morozilwnik: oni mogli by lopnutw i, sledovatelwno, povreditw pribor. Pribor - tåΩel. OstoroΩno pri ego peremexenii! Potreblenie kubikov lwda srazu posle ih snåtiå iz morozilki moΩet vyzvatw poåvlenie oΩogov. Pribor nelwzå v nikakom slu©ae remontirovatw v domaßnih usloviåh. Remontnye raboty, ne vypolnåemye specialistom, mogli by sluΩitw pri©inoj nes©astnyh slu©aev ili tåΩelogo povreΩdeniå pribora. Pri vyhode pribora iz stroå sleduet obraxatwså k servis-centru...
    Часто задаваемые вопросы   Свяжитесь с командой Diplodocs   Недавно искали…
Последние поступления
  Карта сайта
Торговые марки на букву A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2005 - 2012 - Diplodocs - Все права защищены.
Торговые марки принадлежат их соответствующим владельцам.