10 898 торговых марок
3 788 000 инструкций
     Скачайте инструкцию БЕСПЛАТНО! Diplodocs позволяет скачать несколько типов инструкций для наилучшего использования AEG-ELECTROLUX ERW3313AOX
Поиск торговой марки
Расширенный поиск

инструкция по эксплуатации AEG-ELECTROLUX ERW3313AOX

Diplodocs поможет скачать инструкцию AEG-ELECTROLUX ERW3313AOX .

AEG-ELECTROLUX ERW3313AOX: Загрузить инструкцию полностью (7281 Ko)Вы также можете скачать следующие инструкции, относящиеся к данному изделию:
AEG-ELECTROLUX ERW3313AOX

Данное изделие, хотя и относится к торговой марке AEG-ELECTROLUX, могло быть произведено ACEC, AEG, ALFATEC, ARCTIS, ARTHUR MARTIN, ASPES, ATLAS, BENDIX, BERNARD LOISIRS, BORETTI, BUDERUS, CASTOR, CORBERO, CROWN, DITO, DOMOLINE, EDESA, ELECTROLUX, ELECTROLUX LAUNDRY SYSTEMS, ELEKTRA, ELEKTRO HELIOS, EUREKA, EUROMAC, EXCELSIOR, FLYMO, FRESHWATER, FRIGIDAIRE, GIBSON, HUSQVARNA, IBELSA, JONSERED, JUNO, KELVINATOR, KING, LAWNCHIEF, LEHEL, LISTO, LUX, LUXECO, MARIJNEN, MCCULLOCH, MENALUX, MOFFAT, NAOMIS, NESTOR MARTIN, NEW POL, NORDTON, NORLETT, ONYX, PARTNER, PHILCO, POULAN PRO, PROGRESS, PROLINE, PROMETHEUS, RALLY, REX, ROSENLEW, SAMUS, SENKING, SIMPSON, SOG-SOGELUX, TAPPAN, THERMA, TORNADO, TRICITY BENDIX, VESTEL, VOLTA, VORTICE, VOSS, WESTINGHOUSE, WYSS, YARD PRO, ZANKER, ZANUSSI, ZOPPAS после слияния, приобретения или смены названия.


Фрагмент инструкции: руководство пользователя AEG-ELECTROLUX ERW3313AOX

Подробные указания по применению содержатся в руководстве пользователя.

ERW3313AOX ERW3313BOX .................................................. CS VINOTÉKA LV VNA SKAPIS LT VYNO SALDYTUVAS RU ............................................... NÁVOD K POUZITÍ 2 LIETOSANAS INSTRUKCIJA 21 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 40 59 2 www.electrolux.com OBSAH BEZPECNOSTNÍ INFORMACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 OVLÁDACÍ PANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 DENNÍ POUZÍVÁNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 CISTNÍ A ÚDRZBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 CO DLAT, KDYZ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 INSTALACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 ZVUKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 TECHNICKÉ ÚDAJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 POZNÁMKY K OCHRAN ZIVOTNÍHO PROSTEDÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 MYSLÍME NA VÁS Dkujeme, ze jste si zakoupili spotebic znacky Electrolux. Vybrali jste si produkt, se kterým jsou spjaty desítky let profesionálních zkuseností a inovací. Tento dmyslný a stylový spotebic byl navrzen s ohledem na jeho uzivatele. Kdykoliv jej tak pouzíváte, mzete se spolehnout, ze pokazdé dosáhnete skvlých výsledk. Vítá Vás Electrolux. Navstivte nase stránky ohledn: Rady ohledn pouzívání, brozury, poradce pi potízích, servisních informací: www.electrolux.com Registrace vaseho spotebice, kterou získáte lepsí servis: www.electrolux.com/productregistration Nákupu píslusenství, spotebního materiálu a originálních náhradních díl pro vás spotebic: www.electrolux.com/shop PÉCE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS Doporucujeme pouzívat originální náhradní díly. Pi kontaktu se servisním stediskem se ujistte, ze máte k dispozici následující údaje. Tyto informace jsou uvedeny na typovém stítku. Model, výrobní císlo (PNC), sériové císlo. Upozornní / Dlezité bezpecnostní informace. Vseobecné informace a rady Upozornní k ochran zivotního prostedí Zmny vyhrazeny. CESKY 3 BEZPECNOSTNÍ INFORMACE V zájmu své bezpecnosti a správného chodu spotebice si ped jeho instalací a prvním pouzi tím pozorn Pectte návod k pouzití vcetn rad a upozornní. K ochran ped nezádoucími omy ly a nehodami je dlezité, aby se vsechny osoby, které budou pouzívat tento spotebic, seznámily s jeho provozem a bezpecnostními funkcemi. Ty to pokyny uschovejte a zajistte, aby zstaly u spotebice i v pípad jeho pesthování na jiné místo nebo prodeje dalsím osobám, aby se tak vsichni uzivatelé po celou dobu zivotnosti spotebice mohli ádn informovat o jeho pouzí vání a bezpecnosti. Dodrzujte pokyny uvedené v tomto návodu k pouzití, abyste neohrozili své zdraví a majetek, a uvdomte si, ze výrobce nerucí za úrazy a po skození zpsobené jejich nedodrzením. Udrzujte voln prchodné vtrací otvory na po vrchu spotebice nebo kolem vestavného spotebice. · Tento spotebic je urcen výhradn k uchová vání vín. · K urychlení odmrazování nepouzívejte me chanické nebo jiné pomocné prostedky. · V prostoru chladicích spotebic nepouzívejte jiné elektrické pístroje (nap. výrobníky zmrzliny) nez typy schválené k tomuto úcelu výrobcem. · Neposkozujte chladicí okruh. · Chladivo isobutan (R600a), které je obsazeno v chladicím okruhu spotebice, je zemní plyn, který je dobe snásen zivotním prostedím, ale je za urcitých podmínek holavý. Bhem pepravy a instalace spotebice dbejte na to, aby nedoslo k poskození zádné cásti chladicího okruhu. Pokud dojde k poskození chladicího okruhu: ­ odstrate z blízkosti spotebice otevený ohe a vsechny jeho mozné zdroje ­ dkladn vyvtrejte místnost, ve které je spotebic umístný. · Zmna technických parametr nebo jakákoli jiná úprava spotebice je nebezpecná. Jaké koli poskození kabelu mze zpsobit zkrat, pozár nebo úraz elektrickým proudem. UPOZORNNÍ Jakýkoli elektrický díl (napájecí kabel, zástrcka, kompresor) smí vymnit po uze autorizovaný zástupce nebo kvalifi kovaný pracovník servisu. Napájecí kabel se nesmí nastavovat. Zkontrolujte, zda není zástrcka stlacená nebo poskozená zadní stranou spotebi ce. Stlacená nebo poskozená zástrcka se mze pehát a zpsobit pozár. 3. Ovte si, zda je zástrcka spotebice dobe pístupná. 4. Netahejte za napájecí kabel. 5. Pokud je síová zásuvka uvolnná, neza sunujte do ní zástrcku. Hrozí nebezpecí úrazu elektrickým proudem nebo pozáru. 6. Spotebic se bez krytu zárovky vnitního osvtlení (je-li tento kryt soucástí vybave ní) nesmí provozovat. · Tento spotebic je tzký. Pi pemisování spotebice bute proto opatrní. 1. 2. BEZPECNOST DTÍ A HENDIKEPOVANÝCH OSOB · Tento spotebic nesmjí pouzívat osoby (vcet n dtí) se snízenými fyzickými, smyslovými nebo dusevními schopnostmi, nebo bez paticných zkuseností a znalostí, pokud je ne sledují osoby odpovdné za jejich bezpec nost, nebo jim nedávají píslusné pokyny k pouzití spotebice. Na dti je teba dohlédnout, aby si se spotebicem nehrály. · Vsechny obaly uschovejte z dosahu dtí. Hro zí nebezpecí udusení. · Jestlize likvidujete starý spotebic, vytáhnte zástrcku ze zásuvky, odíznte napájecí kabel (co nejblíze u spotebice) a odstrate dvee, aby nedoslo k úrazu dtí elektrickým pro udem, nebo se dti nemohly zavít uvnit. · Jestlize je tento spotebic vybaven magnetic kým tsnním dveí a nahrazuje starsí spotebic s pruzinovým zámkem (západkou) na dveích nebo víku, nezapomete ped likvi dací pruzinový zámek znehodnotit. Dti se pak nemohou ve spotebici zavít jako ve smrteln nebezpecné pasti. VSEOBECNÉ BEZPECNOSTNÍ INFORMACE UPOZORNNÍ 4 www.electrolux.com · Nevytahujte vci z mrazicího oddílu, ani se jich nedotýkejte, máte-li vlhké nebo mokré ru ce, protoze byste si mohli zpsobit odeniny nebo omrzliny. · Spotebic nesmí být dlouhodob vystaven pímému slunecnímu záení. · V tomto spotebici se pouzívají speciální zá rovky (jsou-li soucástí výbavy) urcené pouze pro pouzití v domácích spotebicích. Tyto zá rovky nejsou vhodné pro osvtlení místností. · Spotebic nesmí být umístn v blízkosti radiá tor nebo sporák. · Zkontrolujte, zda je zástrcka po instalaci spotebice pístupná. · Pipojujte pouze ke zdroji pitné vody (pokud je k dispozici vodovodní pípojka). SERVIS · Jakékoliv elektrikáské práce, nutné pro zapo jení tohoto spotebice, smí provádt pouze kvalifikovaný elektriká nebo osoba s píslus ným oprávnním. · Pokud je spotebic nutné opravit, obrate se na autorizované servisní stedisko, které smí pouzít výhradn originální náhradní díly. DENNÍ POUZÍVÁNÍ · Ve spotebici nestavte horké nádoby na pla stové cásti spotebice. · Neskladujte ve spotebici holavé plyny anebo kapaliny, protoze by mohly vybuchnout. · Pokyny výrobce spotebice týkající se uchová ní potravin je nutné písn dodrzovat. ite se píslusnými pokyny. OCHRANA ZIVOTNÍHO PROSTEDÍ Tento pístroj neobsahuje plyny, které mohou poskodit ozónovou vrstvu, ani v chladicím okruhu, ani v izolacních mate riálech. Spotebic nelikvidujte spolecn s domácím odpadem a smetím. Izolacní pna obsahuje holavé plyny: spotebic je nutné zlikvidovat podle píslusných pedpis, které získáte na obecním úad. Zabrate poskození chladicí jed notky, hlavn vzadu v blízkosti výmní ku tepla. Materiály pouzité u tohoto spotebice oznacené symbolem jsou recyklovatelné. CISTNÍ A ÚDRZBA · Ped cistním nebo údrzbou vzdy spotebic vypnte a vytáhnte síovou zástrcku ze sít. · Necistte spotebic kovovými pedmty. · K odstranní námrazy nepouzívejte ostré pedmty. Pouzijte plastovou skrabku. · Pravideln kontrolujte a cistte odtokový otvor na rozmrazenou vodu. Je-li zanesený, uvoln te ho. Jestlize je otvor ucpaný, rozlije se voda na dno chladnicky. INSTALACE U elektrického pipojení se pecliv ite pokyny uvedenými v píslusných od stavcích. · Vybalte spotebic a zkontrolujte, zda není po skozený. Je-li spotebic poskozený, nezapo jujte ho do sít. Pípadné poskození okamzit nahlaste prodejci, u kterého jste spotebic koupili. V tomto pípad si uschovejte obal. · Doporucujeme vám, abyste se zapojením spotebice pockali nejmén ctyi hodiny, aby olej mohl natéct zpt do kompresoru. · Okolo spotebice musí být dostatecná cirkula ce vzduchu, jinak by se pehíval. K dosazení dostatecného vtrání se ite pokyny k insta laci. · Pokud je to mozné, ml by spotebic stát za dní stranou ke stn, aby byly jeho horké cásti nepístupné (kompresor, kondenzátor), a ne mohli jste o n zachytit nebo se spálit. CESKY 5 OVLÁDACÍ PANEL 1 7 1 Displej 6 5 4 6 Spodní oddíl 3 2 2 Tlacítko ZAP/VYP ON/OFF Tlacítko výstrahy 3 Tlacítko nizsí teploty 4 Tlacítko vyssí teploty 5 Horní oddíl 7 Tlacítko osvtlení Pednastavený zvuk tlacítek lze zmnit na hlasi tjsí soucasným stisknutím tlacítka osvtlení a tlacítka nizsí teploty na nkolik sekund. Zmnu je mozné vrátit. DISPLEJ A B C A) Ukazatel teploty horního oddílu B) Ukazatel výstrahy C) Ukazatel teploty spodního oddílu 2. 3. Displej se vypne. Spotebic odpojíte od elektrické sít vytáh nutím zástrcky ze síové zásuvky. ZAPNUTÍ SPOTEBICE Spotebic se zapíná následujícím postupem: 1. Síovou zástrcku zasute do zásuvky. 2. Pokud je displej vypnutý, stisknte tlacítko ON/OFF. 3. Pokud se na displeji zobrazí DEMO, spotebic se nachází v rezimu Demo. Viz ,,Co dlat, kdyz...". 4. Ukazatele teploty ukazují nastavenou vý chozí teplotu. Chcete-li zvolit jinou teplotu, prostudujte si oddíl ,,Regulace teploty". REGULACE TEPLOTY Nastavenou teplotu ve vinném sklípku lze zmnit pomocí tlacítek regulace teploty. Ukazatele teploty zobrazují nastavenou teplotu. Nastavené teploty bude dosazeno do 24 hodin. Viz ,,Denní pouzívání - Rozlození vín". Nastavené teploty zstanou ulozeny i pi výpadku proudu. TLACÍTKO OSVTLENÍ Pokud chcete nechat osvtlení zapnuté spolu se zavenými dvemi, stací dvee otevít a zavít a osvtlení zstane automaticky zapnuté po dobou 10 minut. Pokud chcete osvtlení vypnout ped tím, nez se vypne automaticky samo, otevete dvee a stis knte tlacítko osvtlení. VYPNUTÍ SPOTEBICE Spotebic se vypíná následujícím postupem: 1. Stisknte tlacítko ON/OFF a drzte jej po do bu tí sekund. 6 www.electrolux.com Osvtlení nemá na víno zádné nezádoucí úcin ky. VÝSTRAHA OTEVENÝCH DVEÍ Zvuková výstraha se spustí, jsou-li dvee spotebice otevené nkolik minut. Výstraha otevených dveí je signalizována: · blikajícím ukazatelem výstrahy · zvukovou signalizací Po obnovení normálních podmínek (zavené dvee) se výstraha vypne. Bhem fáze výstrahy je mozné zvukovou signali zaci vypnout stisknutím jakéhokoliv tlacítka. CESKY 7 DENNÍ POUZÍVÁNÍ CISTNÍ VNITKU SPOTEBICE Ped prvním pouzitím spotebice vymyjte vnitek a veskeré vnitní píslusenství vlaznou vodou s trochou neutrálního mycího prostedku, abyste odstranili typický pach nového výrobku, pak vse dkladn vytete do sucha. Nepouzívejte cisticí prostedky nebo abrazivní prásky, které mohou poskodit povrch spotebice. Pokud se na displeji zobrazí DEMO, spotebic se nachází v rezimu Demo: Viz odstavec ,,Co dlat, kdyz...". ROZLOZENÍ VÍN Horní oddíl: Teplotu zde lze nastavit mezi +6 a +11 °C. Tento oddíl je obzvlást ideální pro nová cervená a bílá vína urcená k okamzité konzumaci. Jedná se o provozní oddíl se samostatnými teplotními pod mínkami. Spodní oddíl: Teplotu zde lze nastavit mezi +11 a +18 °C. Ten to oddíl je ideální pro ulození a zrání cervených ci bílých vín po delsí dobu. Teploty v tomto oddíle jsou vhodné pro uchová vání archivních ci tzkých vín. Lahve vína ulozte tak, aby nevyschly jejich kor kové zátky. Vína uchovávejte na tmavém míst. Dvee jsou vybaveny dvojitým tmavým sklem s UV filtrem, které chrání vína v pípad, ze se vinotéka na chází na dobe osvtleném míst. Zabrate pílis castému nebo pílis dlouhému za pínání osvtlení spotebice. Vína se uc ...


Предварительный просмотр первых 3 страниц инструкции

У вас отключен JavaScript или устаревшая версия Adobe Flash Player
Обновить Flash player
  Know our Partners   Часто задаваемые вопросы   Свяжитесь с командой Diplodocs   Недавно искали…
Последние поступления
  Карта сайта
Торговые марки на букву A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2005 - 2012 - Diplodocs - Все права защищены.
Торговые марки принадлежат их соответствующим владельцам.