10 898 торговых марок
3 788 000 инструкций
     Скачайте инструкцию БЕСПЛАТНО! Diplodocs позволяет скачать несколько типов инструкций для наилучшего использования AEG-ELECTROLUX ERT1506FOW
Поиск торговой марки
Расширенный поиск

инструкция по эксплуатации AEG-ELECTROLUX ERT1506FOW

Diplodocs поможет скачать инструкцию AEG-ELECTROLUX ERT1506FOW .

AEG-ELECTROLUX ERT1506FOW: Загрузить инструкцию полностью (4995 Ko)


Данное изделие, хотя и относится к торговой марке AEG-ELECTROLUX, могло быть произведено ACEC, AEG, ALFATEC, ARCTIS, ARTHUR MARTIN, ASPES, ATLAS, BENDIX, BERNARD LOISIRS, BORETTI, BUDERUS, CASTOR, CORBERO, CROWN, DITO, DOMOLINE, EDESA, ELECTROLUX, ELECTROLUX LAUNDRY SYSTEMS, ELEKTRA, ELEKTRO HELIOS, EUREKA, EUROMAC, EXCELSIOR, FLYMO, FRESHWATER, FRIGIDAIRE, GIBSON, HUSQVARNA, IBELSA, JONSERED, JUNO, KELVINATOR, KING, LAWNCHIEF, LEHEL, LISTO, LUX, LUXECO, MARIJNEN, MCCULLOCH, MENALUX, MOFFAT, NAOMIS, NESTOR MARTIN, NEW POL, NORDTON, NORLETT, ONYX, PARTNER, PHILCO, POULAN PRO, PROGRESS, PROLINE, PROMETHEUS, RALLY, REX, ROSENLEW, SAMUS, SENKING, SIMPSON, SOG-SOGELUX, TAPPAN, THERMA, TORNADO, TRICITY BENDIX, VESTEL, VOLTA, VORTICE, VOSS, WESTINGHOUSE, WYSS, YARD PRO, ZANKER, ZANUSSI, ZOPPAS после слияния, приобретения или смены названия.


Фрагмент инструкции: руководство пользователя AEG-ELECTROLUX ERT1506FOW

Подробные указания по применению содержатся в руководстве пользователя.

ERT1506FOW .................................................. ............................................... HU HTSZEKRÉNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 RU 23 SR 45 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 TERMÉKLEÍRÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 MKÖDÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 NAPI HASZNÁLAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 HASZNOS JAVASLATOK ÉS TANÁCSOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 MIT TEGYEK, HA... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 ÜZEMBE HELYEZÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 ZAJOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 MSZAKI ADATOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 GONDOLUNK ÖNRE Köszönjük, hogy Electrolux terméket vásárolt. Ön olyan készülék tulajdonosa lett, mely mögött több évtizedes szakmai tapasztalat és innováció áll. Rendkívüli tudását és stílusos megjelenését az Ön igényei ihlették. Valahányszor csak használja, biztos lehet abban, hogy a benne foglalt tudás a siker garanciája. Köszöntjük az Electrolux világában. Látogassa meg a weboldalunkat: Kezelési tanácsok, kiadványok, hibaelhárító, szerviz információk: www.electrolux.com További elnyökért regisztrálja készülékét: www.electrolux.com/productregistration Kiegészítk, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez: www.electrolux.com/shop VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk. Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok. Ezek az információk az adattáblán olvashatók. Típus, Termékszám, Sorozatszám. Figyelmeztetés - Biztonsági információk Általános információk és tanácsok Környezetvédelmi információk A változtatások jogát fenntartjuk. MAGYAR 3 BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK Saját biztonsága és a helyes használat biztosítá sa érdekében a készülék üzembe helyezése és els használata eltt olvassa át figyelmesen ezt a használati útmutatót, beleértve a tippeket és fi gyelmeztetéseket is. A szükségtelen hibák és balesetek elkerülése érdekében fontos annak biztosítása, hogy mindenki, aki a készüléket használja, jól ismerje annak mködését és biz tonságos használatát. rizze meg ezt a haszná lati útmutatót, és ha a készüléket elajándékozza vagy eladja, az útmutatót is mellékelje hozzá, hogy annak teljes élettartamán keresztül minden ki, aki használja, megfelel információkkal ren delkezzen annak használatát és biztonságát ille ten. Az emberi élet és a vagyontárgyak biztonsága érdekében tartsa be a jelen használati útmutató ban szerepl óvintézkedéseket, mivel a gyártó nem felels az ezek elmulasztása miatt bekövet kez károkért. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK VIGYÁZAT A készülékházon vagy a beépített szerkezeten lév szellznyílásokat tartsa akadálymentesen · A készülék rendeltetése élelmiszerek és/vagy italok tárolása a normál háztartásban, amint azt a jelen használati útmutató ismerteti. · Ne használjon mechanikus szerkezetet vagy mesterséges eszközöket a leolvasztási folya mat elsegítésére. · Ne mködtessen más elektromos készüléket (például fagylaltkészít gépet) htberendezé sek belsejében, hacsak ezt a gyártó kifejezet ten jóvá nem hagyja. · Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a ht kör. · Izobután (R600a) htanyagot tartalmaz a ké szülék htköre, ez a környezetre csekély ha tást gyakorló, természetes gáz, amely ugya nakkor gyúlékony. A készülék szállítása és üzembe helyezése során bizonyosodjon meg arról, hogy a ht kör semmilyen összetevje nem sérült meg. Ha a htkör megsérült: ­ kerülje nyílt láng és tzgyújtó eszközök használatát ­ alaposan szellztesse ki azt a helyiséget, ahol a készülék található · Veszélyes a termék mszaki jellemzit meg változtatni vagy a terméket bármilyen módon átalakítani. A hálózati tápkábel bármilyen sé rülése rövidzárlatot, tüzet vagy áramütést okozhat. VIGYÁZAT A veszélyhelyzetek megelzése érde kében mindenféle elektromos részegy ség (hálózati tápkábel, dugasz, komp resszor) cseréjét hivatalos szervizképvi selnek vagy szakképzett szervizmun katársnak kell elvégeznie. 1. 2. GYERMEKEK ÉS FOGYATÉKKAL ÉL SZEMÉLYEK BIZTONSÁGA · A készülék kialakítása nem olyan, hogy azt csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képes ség, illetve megfelel tapasztalatok és isme retek híján lév személyek (beleértve a gyer mekeket is) használhassák, hacsak a bizton ságukért felels személy nem biztosít szá mukra felügyeletet és útmutatást a készülék használatára vonatkozóan. Gondoskodni kell a gyermekek felügyeletérl annak biztosítása érdekében, hogy ne játs szanak a készülékkel. · Minden csomagolóanyagot tartson a gyermek ektl távol. Fulladásveszélyesek. · A készülék kiselejtezésekor húzza ki a du gaszt a hálózati aljzatból, vágja el a hálózati tápkábelt (olyan közel a készülékhez, amen nyire csak lehet), és távolítsa el az ajtót annak megelzése érdekében, hogy a játszó gyer mekek áramütést szenvedjenek, vagy magu kat a készülékbe zárják. · Ha ez a mágneszáras ajtóval ellátott készülék egy rugózáras (kilincses) ajtóval vagy fedéllel ellátott régi készülék helyére kerül, akkor ne felejtse el a régi készülék kidobása eltt hasz nálatra alkalmatlanná tenni a rugós zárat. En nek az a célja, hogy gyerekek ne tudjanak bennrekedni a készülékben. A hálózati tápkábelt nem szabad meg hosszabbítani. Ügyeljen arra, hogy a hálózati dugaszt ne nyomja össze vagy károsítsa a készülék hátlapja. Az összenyomott vagy sérült 4 www.electrolux.com · · · · hálózati dugasz túlmelegedhet és tüzet okozhat. 3. Gondoskodjon arról, hogy a készülék há lózati dugasza hozzáférhet legyen. 4. Ne húzza a hálózati kábelt. 5. Ha a hálózati aljzat ki van lazulva, ne csatlakoztassa a hálózati dugaszt. Ára mütés vagy tz veszélye. 6. Nem szabad mködtetni a készüléket, ha a bels világítás lámpabúrája nincs a he lyén (ha van a készüléken). Ez a készülék nehéz. Mozgatásakor körülte kintéssel járjon el. Ne szedjen ki semmit a fagyasztóból, és ne is érjen hozzá ilyenekhez, ha a keze nedves vagy vizes, mivel ez a brsérüléseket, illetve fagyás miatti égési sérüléseket eredményez het. Ne tegye ki hosszú idn keresztül közvetlen napsütésnek a készüléket. Az ebben a készülékben mköd izzólámpák (ha vannak ilyenek a készülékben) kizárólag háztartási eszközökhöz kifejlesztett, különle ges fényforrások. Nem alkalmasak helyiségek megvilágítására. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS · A karbantartás eltt kapcsolja ki a készüléket, és a húzza ki a vezetéket a fali aljzatból. · Ne tisztítsa a készüléket fémtárgyakkal. · Ne használjon éles tárgyakat a dérnek a ké szülékrl történ eltávolításához. Használjon manyag kaparókést. · Rendszeresen vizsgálja meg a htszekrény ben a leolvadt víz számára kialakított vízelve zett. Szükség esetén tisztítsa meg a vízelve zett. Ha a vízelvezet el van záródva, a víz összegylik a készülék aljában. ÜZEMBE HELYEZÉS Az elektromos hálózatra való csatlakoz tatást illeten kövesse a megfelel feje zetek útmutatását. · Csomagolja ki a készüléket, és ellenrizze, vannak-e sérülések rajta. Ne csatlakoztassa a készüléket, ha sérült. Az esetleges sérülése ket azonnal jelentse ott, ahol a készüléket vá sárolta. Ilyen esetben rizze meg a csomago lást. · Ajánlatos legalább négy órát várni a készülék bekötésével és hagyni, hogy az olaj vissza folyjon a kompresszorba. · Megfelel levegáramlást kell biztosítani a ké szülék körül, ennek hiánya túlmelegedéshez vezet. Az elégséges szellzés elérése érdeké ben kövesse a vonatkozó üzembe helyezési utasításokat. · Amikor csak lehetséges, a készülék hátlapja fal felé nézzen, hogy el lehessen kerülni a for ró alkatrészek (kompresszor, kondenzátor) megérintését vagy megfogását az esetleges égési sérülések megelzése érdekében. · A készüléket nem szabad radiátorok vagy tz helyek közelében elhelyezni. · Ügyeljen arra, hogy a hálózati dugasz hozzá férhet legyen a készülék telepítése után. · Csak ivóvíz-hálózatra csatlakoztatható (Ha fel van szerelve vízcsatlakozóval). NAPI HASZNÁLAT · Ne tegyen meleg edényt a készülék manyag részeire. · Ne tároljon gyúlékony gázt vagy folyadékot a készülékben, mert azok felrobbanhatnak. · Ne tegyen élelmiszereket közvetlenül a hátsó falon lév levegkimenet elé. (Ha a készülék Frost Free rendszer) · A fagyasztott élelmiszert kiolvasztás után többé nem szabad újra lefagyasztani. · Az elrecsomagolt fagyasztott élelmiszereket az élelmiszergyártó utasításaival összhang ban tárolja. · A készülék gyártójának tárolásra vonatkozó ajánlásait szigorúan be kell tartani. Olvassa el az idevonatkozó utasításokat. · Ne tegyen szénsavas italokat a fagyasztóba, mert nyomás keletkezik a palackban, ami mi att felrobbanhat és kárt okozhat a készülék ben. · A jégnyalóka fagyásból ered égéseket okoz hat, ha rögtön a készülékbl kivéve enni kez dik. SZERVIZ · A készülék szervizeléséhez szükséges min den villanyszerelési munkát szakképzett vil lanyszerelnek vagy kompetens személynek kell elvégeznie. · A készüléket kizárólag arra felhatalmazott szervizközpont javíthatja, és csak eredeti pót alkatrészek használhatók. MAGYAR 5 KÖRNYEZETVÉDELEM Ez a készülék sem a htfolyadék-ke ringet rendszerben, sem a szigetel anyagokban nem tartalmaz az ózonré teget károsító gázokat. A készüléket nem szabad a lakossági hulladékkal és szeméttel együtt kidobni. A szigetel hab gyúlékony gázokat tartalmaz: a ké szüléket a helyi hatóságoktól beszerez het vonatkozó rendelkezésekkel össz hangban kell hulladékba helyezni. Vi gyázzon, ne sérüljön meg a htegy ség, különösen hátul a hcserél kör nyéke. A készüléken használt és szimbólummal megjelölt anyagok újra hasznosíthatóak. 6 www.electrolux.com TERMÉKLEÍRÁS 1 9 8 7 6 2 3 4 5 1 Fagyasztórekesz 2 Vajtartó rekesz 3 Ajtóban lév polc 4 Mozgatható polc 5 Palacktartó polc 7 Zöldségfiók 6 Adattábla (belül) 8 Üvegpolcok 9 Hmérséklet-szabályozó/világítás MAGYAR 7 MKÖDÉS BEKAPCSOLÁS Illessze a csatlakozódugót a hálózati aljzatba. Forgassa a hmérséklet-szabályozót az óramu tató járásával megegyez irányban egy közepes beállításra. eltávolítsa a teljesen új termékek tipikus szagát, majd alaposan szárítsa ki a készüléket. Ne használjon mosószereket vagy súro lóporokat, mert ezek megsérthetik a fel ületet. KIKAPCSOLÁS A készülék kikapcsolásához forgassa a hmér séklet-szabályozót "O" állásba. HMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS A hmérséklet szabályozása automatikusan tör ténik. A készülék üzemeltetéséhez a következk sze rint járjon el: · Forgassa a hmérséklet-szabályozót az ala csonyabb beállítások felé, hogy minimális h tést érjen el. · Forgassa a hmérséklet-szabályozót a maga sabb beállítások felé, hogy maximális htést érjen el. Általában egy közepes beállítás a legin kább megfelel. A pontos beállítás kiválasztásakor azonban szem eltt kell tartani, hogy a készülék belsejé ben uralkodó hmérséklet az aláb ...


Предварительный просмотр первых 3 страниц инструкции

У вас отключен JavaScript или устаревшая версия Adobe Flash Player
Обновить Flash player
  Know our Partners   Часто задаваемые вопросы   Свяжитесь с командой Diplodocs   Недавно искали…
Последние поступления
  Карта сайта
Торговые марки на букву A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2005 - 2012 - Diplodocs - Все права защищены.
Торговые марки принадлежат их соответствующим владельцам.