10 898 торговых марок
3 788 000 инструкций
     Скачайте инструкцию БЕСПЛАТНО! Diplodocs позволяет скачать несколько типов инструкций для наилучшего использования AEG-ELECTROLUX ERN3313AOW
Поиск торговой марки
Расширенный поиск

инструкция по эксплуатации AEG-ELECTROLUX ERN3313AOW

Diplodocs поможет скачать инструкцию AEG-ELECTROLUX ERN3313AOW .

AEG-ELECTROLUX ERN3313AOW: Загрузить инструкцию полностью (7030 Ko)Вы также можете скачать следующие инструкции, относящиеся к данному изделию:
AEG-ELECTROLUX ERN3313AOW

Данное изделие, хотя и относится к торговой марке AEG-ELECTROLUX, могло быть произведено ACEC, AEG, ALFATEC, ARCTIS, ARTHUR MARTIN, ASPES, ATLAS, BENDIX, BERNARD LOISIRS, BORETTI, BUDERUS, CASTOR, CORBERO, CROWN, DITO, DOMOLINE, EDESA, ELECTROLUX, ELECTROLUX LAUNDRY SYSTEMS, ELEKTRA, ELEKTRO HELIOS, EUREKA, EUROMAC, EXCELSIOR, FLYMO, FRESHWATER, FRIGIDAIRE, GIBSON, HUSQVARNA, IBELSA, JONSERED, JUNO, KELVINATOR, KING, LAWNCHIEF, LEHEL, LISTO, LUX, LUXECO, MARIJNEN, MCCULLOCH, MENALUX, MOFFAT, NAOMIS, NESTOR MARTIN, NEW POL, NORDTON, NORLETT, ONYX, PARTNER, PHILCO, POULAN PRO, PROGRESS, PROLINE, PROMETHEUS, RALLY, REX, ROSENLEW, SAMUS, SENKING, SIMPSON, SOG-SOGELUX, TAPPAN, THERMA, TORNADO, TRICITY BENDIX, VESTEL, VOLTA, VORTICE, VOSS, WESTINGHOUSE, WYSS, YARD PRO, ZANKER, ZANUSSI, ZOPPAS после слияния, приобретения или смены названия.


Фрагмент инструкции: руководство пользователя AEG-ELECTROLUX ERN3313AOW

Подробные указания по применению содержатся в руководстве пользователя.

ERN3313AOW .................................................. ............................................... LV LEDUSSKAPIS LIETOSANAS INSTRUKCIJA 2 RU 23 SK CHLADNICKA NÁVOD NA POUZÍVANIE 47 UK 67 2 www.electrolux.com SATURS DROSBAS INFORMCIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 VADBAS PANELIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 IZMANTOSANA IKDIEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 NODERGI IETEIKUMI UN PADOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 APKOPE UN TRSANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 KO DART, JA ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 UZSTDSANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 TROKSI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 TEHNISKIE DATI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 APSVRUMI PAR VIDES AIZSARDZBU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 MS DOMJAM PAR JUMS Pateicamies, ka iegdjties so Electrolux produktu. Jsu izvltais produkts iemieso desmitiem gadu ilgu profesionlu pieredzi un inovcijas. Tas ir prdomts, stilgs un veidots, domjot par Jums. Tpc katru reizi, kad Js to lietojat, varat bt drosi, ka tas sniegs lieliskus rezulttus. Laipni ldzam Electrolux pasaul! Apmekljiet msu mjaslapu: Atradsiet lietosanas padomus, brosras, informciju par traucjumu novrsanu un apkopi: www.electrolux.com Reistrjiet savu produktu, lai uzlabotu pakalpojumu: www.electrolux.com/productregistration Iegdjieties iercei oriinls rezerves daas, materilus un piederumus: www.electrolux.com/shop KLIENTU APKALPOSANA UN PAKALPOJUMI Iesakm izmantot oriinls rezerves daas. Sazinoties ar apkalpes dienestu, prliecinieties, vai jums ir sdi dati. So informciju var atrast tehnisko datu plksnt. Modelis, izstrdjuma Nr., srijas numurs. Drosbas informcija brdinjumam un piesardzbai. Visprg informcija un piemri Vides informcija Izmaiu tiesbas rezervtas. LATVIESU 3 DROSBAS INFORMCIJA Jsu drosbas un ierces pareizas lietosanas d pirms ierces uzstdsanas un pirms lietosanas reizes rpgi izlasiet so rokasgrmatu un iepazs tieties ar visiem taj ietvertajiem padomiem un brdinjumiem. Lai nepieautu nelaimes gadjumu iespjambu un nepareizu ierces darbbu, ir sva rgi, lai visi ss ierces lietotji rpgi iepaztos ar lietosanas un drosbas nordjumiem. Saglabjiet sos lietosanas nordjumus un sekojiet, lai tie vienmr atrastos kop ar ierci gadjum, ja t tiek prvietota vai prdota. Tdjdi js nodrosi nsiet iespju, ka visi ts lietotji bs atbilstosi informti par pareizu un drosu ierces lietosanu. Jsu un pasuma drosbas d ievrojiet saj rok asgrmat mintos piesardzbas paskumus, jo pretj gadjum ierces razotjs neuzemsies atbildbu. · Ierce ir paredzta produktu un/vai dzrienu uzglabsanai mjsaimniecbas vajadzbm, k aprakstts saj lietosanas pamcb. · Nelietojiet mehniskas ierces vai citus mksl gus pamienus, lai patrintu atkaussanu. · Nelietojiet ledusskapja iekspus elektroier ces, piemram, saldjuma pagatavosanas ie rces, ja vien to izmantosanu neparedz razo tjs. · Nesabojjiet dzestja shmu. · Ierces dzestja shm ir izobutns (R600a) -- viegli uzliesmojosa, videi praktiski nekaitga dabasgze. Transportjot un uzstdot ierci, nesabojjiet dzestja shmas sastvdaas. Ja dzestja shma tomr tiek bojta: ­ nepieaujiet atkltu liesmu un novrsiet ie spjamu aizdegsans avotu kltbtni ­ rpgi izvdiniet telpu, kur ir uzstdta ier ce · Maint ierces specifikcijas vai modifict to ir bstami. Strvas kabea bojjums var izraist ssavienojumu, ugunsgrku un/vai elektroso ku. BRDINJUMS Lai nepieautu bstambu, elektrisks sa stvdaas, piemram, strvas kabeli, kontaktdaksu vai kompresoru, drkst no maint tikai sertificts servisa prstvis vai kvalificts apkopes specilists. Nepagariniet strvas kabeli. Prbaudiet, vai ierces aizmugurj daa nevar saspiest vai sabojt strvas kabea kontaktspraudni. Saspiests vai bojts kontaktspraudnis var prkarst un izraist ugunsgrku. 3. Prbaudiet, vai varat piekt ierces str vas kabea kontaktspraudnim. 4. Nevelciet strvas kabeli. 5. Ja strvas kabea kontaktspraudnis ir va gs, neievietojiet to sienas kontaktligzd. Tas var izraist elektrosoku vai aizdegsa nos. 6. Nelietojiet ierci, ja ieksj apgaismojuma spuldzei nav prsega. · S ierce ir smaga. Prvietojiet to uzmangi. · Neizemiet un nepieskarieties saldtav ievie totajiem produktiem ar mitrm rokm, jo tas 1. 2. BRNU UN NESPJGU CILVKU DROSBA · So ierci nedrkst izmantot brni vai citas per sonas, kuru fizisks, gargs spjas vai piere dzes trkums neauj tiem drosi izmantot ierci bez atbilstosas uzraudzbas vai atbildgs per sonas nordjumiem. Nepieaujiet, lai mazi brni spljas ar ierci. · Glabjiet iesaiojuma materilus brniem ne pieejams viets. Pastv nosmaksanas risks. · Ja atbrvojaties no ierces, izemiet kontakt spraudni no sienas kontaktligzdas, nogrieziet strvas kabeli (pc iespjas tuvk iercei) un noemiet durvis, lai nepieautu, ka brni, sp ljoties iekst ierc un tiek pakauti elektroso kam vai nosmaksanai. · Ja nomaint veco ierci, kurai uz durvm vai vka ir atspersldzene (aizkrita sldzene), pret so ierci, kas aprkota ar magntisko durv ju blvjumu, prbaudiet, vai, atbrvojoties no nolietots ierces, ts sldzene tiek sabojta. Tas nepieaus brnu ieksanu ierc un ie slgsanos. VISPRGI DROSBAS NORDJUMI BRDINJUMS Sekojiet tam, lai ierces korpusa vai iebvts konstrukcijas ventilcijas atveres nebtu aizsr jusas. 4 www.electrolux.com var izraist das nobrzumus vai apsaldju mus. · Neuzstdiet ierci viets, kur t pakauta tiesai saules staru iedarbbai. · Saj ierc uzstdts elektrisks spuldzes ir paredztas izmantosanai viengi mjsaimnie cbas iercs. Ts nav paredztas telpas ap gaismojumam. · Prliecinieties, ka pc ierces uzstdsanas var piekt kontaktligzdai. · Piesldziet ierci tikai dzeram dens pieg des avotam (ja ir paredzts dens piesl gums). APKOPE · Elektrisko pieslgumu drkst veikt tikai kvalifi cts elektriis vai cita zinosa persona. · Ss ierces tehnisko apkopi un remontu drkst veikt tikai pilnvarota klientu apkalposanas cen tra darbinieki. Remontam jizmanto tikai orii nlas rezerves daas. IERCES IKDIENAS LIETOSANA · Nenovietojiet uz ledusskapja plastmasas da m karstus virtuves traukus. · Neuzglabjiet ierc viegli uzliesmojosas g zes vai sidrumus, jo tie var eksplodt. · Ievrojiet ierces razotja uzglabsanas ietei kumus. Skatiet attiecgos nordjumus. APKRTJS VIDES AIZSARDZBA Ierc, ts dzestjaenta kontr vai izolcijas materilos nav vielu, kas var negatvi ietekmt ozona slni. So ierci nedrkst izmest kop ar citiem mjsaim niecbas atkritumiem. Izolcijas slnis satur viegli uzliesmojosas gzes: atbr vojieties no ierces atbilstosi spk eso siem noteikumiem. Nepieaujiet dzes tjagregta bojjumus, it pasi aizmugu r esos siltummaia tuvum. Ierces izgatavosan izmantotie materili ir ap - ttad tie ir otrrei zmti ar simbolu zji prstrdjami. APKOPE UN TRSANA · Pirms apkopes izsldziet ierci un atvienojiet to no elektrotkla. · Netriet ierci, izmantojot metla prieksmetus. · Regulri prbaudiet ledusskap esoso dens izpldes atveri, vai taj nav sakrjies dens, kas radies atkaussanas laik. Ja nepiecie sams, iztriet atveri. Ja izpldes sistma bs blota, dens sakrsies ierces apaksj da . UZSTDSANA Lai pieslgtu ierci elektrotklam, rpgi ievrojiet rokasgrmatas attiecgajs sadas esosos nordjumus. · Izsaiojiet ierci un prbaudiet, vai t nav boj ta. Nepiesldziet bojtu ierci. Ja konstatjat bojjumus, nekavjoties ziojiet par to ierces tirgotjam. Saglabjiet iesaiojuma materi lus. · Pirms ierces pieslgsanas, ieteicams pagaidt cetras stundas, lai ea vartu ieplst atpaka kompresor. · Nodrosiniet ierces tuvum atbilstosu ventilci ju, pretj gadjum t var prkarst. Lai ierko tu pareizu ventilciju, izpildiet attiecgos uzst dsanas nordjumus. · Lai nepieautu saskarsans iespju ar siltajm ierces dam, piemram, kompresoru un kon densatoru, uzstdiet ledusskapi ar t aizmu gurjo dau virzien pret sienu. · Ierci nedrkst uzstdt blakus radiatoriem vai pltm. LATVIESU 5 VADBAS PANELIS 1 2 3 4 5 1 ON/OFF taustis 2 Mode taustis 3 Ekrns 4 Temperatras aukstuma taustis 5 Temperatras siltuma taustis Ir iespjams maint ieprieksjo skau taustiiem uz skaku, dazas sekundes paturot vienlaikus nospiestu Modetaustiu un temperatras paze minsanas taustiu. Ir iespjams atjaunot ie prieksjo iestatjumu. EKRNS A B C D E F A) B) C) D) E) F) Temperatras indikators HolidayMode (brvdienu rezms) EcoMode (ekoloiskais rezms) ShoppingMode (iepirksans rezms) Durvju atvrsans indikators FreeStore rezms IERCES IZSLGSANA Lai izslgtu ierci, rkojieties sdi: 1. Nospiediet taustiu ON/OFF aptuveni 3 se kundes. 2. Displejs izsldzas. 3. Lai atslgtu ierci no strvas, atvienojiet kon taktdaksu no kontaktligzdas. IERCES IESLGSANA Lai ieslgtu ierci, rkojieties sdi: 1. Iespraudiet elektropadeves kontaktdaksu elektrotkla kontaktligzd. 2. Ja rdjums ir izslgts, nospiediet taustiu ON/OFF. 3. Ja displej pards DEMO, ierce ir demon strcijas rezm. Skatiet sadau ,,Ko dart, ja ...". 4. Temperatras indikatori rda skotnji ies tatto temperatru. Lai izvltos citu temperatru, skatiet sadau ,,Temperatras regulsana". TEMPERATRAS REGULSANA Iestatto ledusskapja temperatru var regult, no spiezot temperatras taustiu. Skotnji iestatt temperatra: ledusskap +5 °C. Temperatras indikators rda iestatto tempera tru. Iestatt temperatra tiks sasniegta 24 stundu lai k. Strvas padeves prtraukuma gadjum iestatt temperatra saglabjas. 6 www.electrolux.com HOLIDAYMODE (BRVDIENU REZMS) S funkcija auj turt ledusskapi tuksu ilgku laiku atvainjuma laik, neaujot rasties sliktm sma km. Kad brvdienu funkcija tiek ieslgta, le dusskapja nodaljumam jbt tuksam. Lai ieslgtu funkciju: Nospiediet taustiu Mode, ldz pards at bilstos ikona. Brvdienu funkcijas indikators mirgo dazas sekundes. Ledusskapja temperatras indikators rda iestatto temperatru. Lai izslgtu funkciju: 1. Nospiediet taustiu Mode, ldz sk mirgot brvdienu funkcijas indikators. 2. Brvdienu funkcijas indikators nodziest. 1. Nospiediet taustiu Mode, ldz pards at bilstos ikona. ShoppingMode funkcijas indikators mirgo dazas sekundes. Pc aptuveni 6 stundm funkcija ShoppingMode automtiski izsldzas. Lai izslgtu funkciju pirms t izsldzas automti ski: 1. Nospiediet taustiu Mode, ldz sk mirgot in dikators ShoppingMode. 2. Indikators ShoppingMode nodziest. 1. Funkcija izsldzas, izvloties ledusska pim citu iestatto temperatru. DURVJU ATVRSANS BRDINJUMA SIGNLS Ja durvis palikusas atvrtas dazas mintes, at skan brdinjuma signls. Par atvrtm durvm brdina: · mirgojoss brdinjuma indikators; · skaas signls. Atjaunojot parastos produktu uzglabsanas ap stkus (durvis ir aizvrtas), signls tiks apturts. Brdinjuma signla laik skau var izslgt, no spiezot jebkuru taustiu. Funkcija izsldzas, izvloties ledusska pim citu iestatto temperatru. ECOMODE Lai pareizi uzglabtu prtiku, izvlieties EcoMo de. Lai ieslgtu funkciju: 1. Nospiediet taustiu Mode, ldz pards at bilstos ikona. EcoMode funkcijas indikators mirgo dazas sekundes. Temperatras indikators rda iestatto tem peratru: ­ ledusskapim: +4°C 2. Redzams indikators EcoMode. Lai izslgtu funkciju: 1. Nospiediet taustiu Mode, ldz sk mirgot in dikators EcoMode. 2. Indikators EcoMode nodziest. Funkcija izsldzas, izvloties citu iesta tto temperatru. FREESTORE REZMS Lai ieslgtu funkciju: 1. Nospiediet taustiu Mode, ldz pards at bilstos ikona. FreeStore funkcijas indikators mirgo dazas sekundes. 2. Redzams indikators FreeStore. Lai izslgtu funkciju: 1. Nospiediet taustiu Mode, ldz sk mirgot in dikators FreeStore. 2. Indikators FreeStore nodziest. Ja funkcija aktivizjas automtiski, FreeStore indikators nepards (skatiet sadau ,,Izmantosana ikdien"). Funkcijas FreeStore aktivizsans pa lielina enerijas patriu. SHOPPINGMODE Ja nepieciesams ievietot lielku daudzumu siltu produktu (piemram, uzreiz pc iepirksans), ie teicams aktivizt ShoppingMode funkciju, lai pc iespjas trk atdzestu produktus un nepieautu citu, jau ievietotu produktu sasilsanu. Lai ieslgtu funkciju: LATVIESU 7 IZMANTOSANA IKDIEN IERCES IEKSPUSES TRSANA Lai neitraliztu skotnjo izstrdjuma aromtu, pirms ierces pirms lietosanas reizes mazgjiet iekspusi un ieksjos piederumus ar remdenu ziepjdeni un pc tam rpgi nosusiniet tos. Nelietojiet mazgsanas ldzekus vai abrazvus pulverus, jo tie saboj ...


Предварительный просмотр первых 3 страниц инструкции

У вас отключен JavaScript или устаревшая версия Adobe Flash Player
Обновить Flash player
  Know our Partners   Часто задаваемые вопросы   Свяжитесь с командой Diplodocs   Недавно искали…
Последние поступления
  Карта сайта
Торговые марки на букву A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2005 - 2012 - Diplodocs - Все права защищены.
Торговые марки принадлежат их соответствующим владельцам.