10 898 торговых марок
3 788 000 инструкций
     Скачайте инструкцию БЕСПЛАТНО! Diplodocs позволяет скачать несколько типов инструкций для наилучшего использования AEG-ELECTROLUX ERN2301AOW
Поиск торговой марки
Расширенный поиск

инструкция по эксплуатации AEG-ELECTROLUX ERN2301AOW

Diplodocs поможет скачать инструкцию AEG-ELECTROLUX ERN2301AOW .

AEG-ELECTROLUX ERN2301AOW: Загрузить инструкцию полностью (6223 Ko)Вы также можете скачать следующие инструкции, относящиеся к данному изделию:
AEG-ELECTROLUX ERN2301AOW

Данное изделие, хотя и относится к торговой марке AEG-ELECTROLUX, могло быть произведено ACEC, AEG, ALFATEC, ARCTIS, ARTHUR MARTIN, ASPES, ATLAS, BENDIX, BERNARD LOISIRS, BORETTI, BUDERUS, CASTOR, CORBERO, CROWN, DITO, DOMOLINE, EDESA, ELECTROLUX, ELECTROLUX LAUNDRY SYSTEMS, ELEKTRA, ELEKTRO HELIOS, EUREKA, EUROMAC, EXCELSIOR, FLYMO, FRESHWATER, FRIGIDAIRE, GIBSON, HUSQVARNA, IBELSA, JONSERED, JUNO, KELVINATOR, KING, LAWNCHIEF, LEHEL, LISTO, LUX, LUXECO, MARIJNEN, MCCULLOCH, MENALUX, MOFFAT, NAOMIS, NESTOR MARTIN, NEW POL, NORDTON, NORLETT, ONYX, PARTNER, PHILCO, POULAN PRO, PROGRESS, PROLINE, PROMETHEUS, RALLY, REX, ROSENLEW, SAMUS, SENKING, SIMPSON, SOG-SOGELUX, TAPPAN, THERMA, TORNADO, TRICITY BENDIX, VESTEL, VOLTA, VORTICE, VOSS, WESTINGHOUSE, WYSS, YARD PRO, ZANKER, ZANUSSI, ZOPPAS после слияния, приобретения или смены названия.


Фрагмент инструкции: руководство пользователя AEG-ELECTROLUX ERN2301AOW

Подробные указания по применению содержатся в руководстве пользователя.

ERN2301AOW .................................................. CS CHLADNICKA ET KÜLMUTUSKAPP LV LEDUSSKAPIS LT SALDYTUVAS RO FRIGIDER RU ............................................... NÁVOD K POUZITÍ 2 KASUTUSJUHEND 16 LIETOSANAS INSTRUKCIJA 30 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 44 INFORMAII PENTRU 58 UTILIZATOR 72 2 www.electrolux.com OBSAH BEZPECNOSTNÍ INFORMACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 PROVOZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 DENNÍ POUZÍVÁNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 UZITECNÉ RADY A TIPY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 CISTNÍ A ÚDRZBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 CO DLAT, KDYZ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 INSTALACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 ZVUKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 TECHNICKÉ ÚDAJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 POZNÁMKY K OCHRAN ZIVOTNÍHO PROSTEDÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 MYSLÍME NA VÁS Dkujeme, ze jste si zakoupili spotebic znacky Electrolux. Vybrali jste si produkt, se kterým jsou spjaty desítky let profesionálních zkuseností a inovací. Tento dmyslný a stylový spotebic byl navrzen s ohledem na jeho uzivatele. Kdykoliv jej tak pouzíváte, mzete se spolehnout, ze pokazdé dosáhnete skvlých výsledk. Vítá Vás Electrolux. Navstivte nase stránky ohledn: Rady ohledn pouzívání, brozury, poradce pi potízích, servisních informací: www.electrolux.com Registrace vaseho spotebice, kterou získáte lepsí servis: www.electrolux.com/productregistration Nákupu píslusenství, spotebního materiálu a originálních náhradních díl pro vás spotebic: www.electrolux.com/shop PÉCE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS Doporucujeme pouzívat originální náhradní díly. Pi kontaktu se servisním stediskem se ujistte, ze máte k dispozici následující údaje. Tyto informace jsou uvedeny na typovém stítku. Model, výrobní císlo (PNC), sériové císlo. Upozornní / Dlezité bezpecnostní informace. Vseobecné informace a rady Upozornní k ochran zivotního prostedí Zmny vyhrazeny. CESKY 3 BEZPECNOSTNÍ INFORMACE V zájmu své bezpecnosti a správného chodu spotebice si ped jeho instalací a prvním pouzi tím pozorn Pectte návod k pouzití vcetn rad a upozornní. K ochran ped nezádoucími omy ly a nehodami je dlezité, aby se vsechny osoby, které budou pouzívat tento spotebic, seznámily s jeho provozem a bezpecnostními funkcemi. Ty to pokyny uschovejte a zajistte, aby zstaly u spotebice i v pípad jeho pesthování na jiné místo nebo prodeje dalsím osobám, aby se tak vsichni uzivatelé po celou dobu zivotnosti spotebice mohli ádn informovat o jeho pouzí vání a bezpecnosti. Dodrzujte pokyny uvedené v tomto návodu k pouzití, abyste neohrozili své zdraví a majetek, a uvdomte si, ze výrobce nerucí za úrazy a po skození zpsobené jejich nedodrzením. Udrzujte voln prchodné vtrací otvory na po vrchu spotebice nebo kolem vestavného spotebice. · Tento spotebic je urcen k uchovávání potra vin nebo nápoj v bzné domácnosti, jak je uvedeno v návodu k pouzití. · K urychlení odmrazování nepouzívejte me chanické nebo jiné pomocné prostedky. · V prostoru chladicích spotebic nepouzívejte jiné elektrické pístroje (nap. výrobníky zmrzliny) nez typy schválené k tomuto úcelu výrobcem. · Neposkozujte chladicí okruh. · Chladivo isobutan (R600a), které je obsazeno v chladicím okruhu spotebice, je zemní plyn, který je dobe snásen zivotním prostedím, ale je za urcitých podmínek holavý. Bhem pepravy a instalace spotebice dbejte na to, aby nedoslo k poskození zádné cásti chladicího okruhu. Pokud dojde k poskození chladicího okruhu: ­ odstrate z blízkosti spotebice otevený ohe a vsechny jeho mozné zdroje ­ dkladn vyvtrejte místnost, ve které je spotebic umístný. · Zmna technických parametr nebo jakákoli jiná úprava spotebice je nebezpecná. Jaké koli poskození kabelu mze zpsobit zkrat, pozár nebo úraz elektrickým proudem. UPOZORNNÍ Jakoukoliv elektrickou soucást (napáje cí kabel, zástrcku, kompresor) smí z d vodu mozného rizika vymovat pouze autorizovaný zástupce nebo kvalifikova ný pracovník servisu. 1. 2. BEZPECNOST DTÍ A HENDIKEPOVANÝCH OSOB · Tento spotebic nesmjí pouzívat osoby (vcet n dtí) se snízenými fyzickými, smyslovými nebo dusevními schopnostmi, nebo bez paticných zkuseností a znalostí, pokud je ne sledují osoby odpovdné za jejich bezpec nost, nebo jim nedávají píslusné pokyny k pouzití spotebice. Na dti je teba dohlédnout, aby si se spotebicem nehrály. · Vsechny obaly uschovejte z dosahu dtí. Hro zí nebezpecí udusení. · Jestlize likvidujete starý spotebic, vytáhnte zástrcku ze zásuvky, odíznte napájecí kabel (co nejblíze u spotebice) a odstrate dvee, aby nedoslo k úrazu dtí elektrickým pro udem, nebo se dti nemohly zavít uvnit. · Jestlize je tento spotebic vybaven magnetic kým tsnním dveí a nahrazuje starsí spotebic s pruzinovým zámkem (západkou) na dveích nebo víku, nezapomete ped likvi dací pruzinový zámek znehodnotit. Dti se pak nemohou ve spotebici zavít jako ve smrteln nebezpecné pasti. 3. 4. 5. 6. VSEOBECNÉ BEZPECNOSTNÍ INFORMACE UPOZORNNÍ Napájecí kabel se nesmí nastavovat. Zkontrolujte, zda není zástrcka stlacená nebo poskozená zadní stranou spotebi ce. Stlacená nebo poskozená zástrcka se mze pehát a zpsobit pozár. Ovte si, zda je zástrcka spotebice dobe pístupná. Netahejte za napájecí kabel. Pokud je síová zásuvka uvolnná, neza sunujte do ní zástrcku. Hrozí nebezpecí úrazu elektrickým proudem nebo pozáru. Spotebic se bez krytu zárovky vnitního osvtlení (je-li soucástí vybavení) nesmí provozovat. 4 www.electrolux.com · Tento spotebic je tzký. Pi pemisování spotebice bute proto opatrní. · Nevytahujte vci z mrazicího oddílu, ani se jich nedotýkejte, máte-li vlhké nebo mokré ru ce, protoze byste si mohli zpsobit odeniny nebo omrzliny. · Spotebic nesmí být dlouhodob vystaven pímému slunecnímu záení. · V tomto spotebici se pouzívají speciální zá rovky (jsou-li soucástí výbavy) urcené pouze pro pouzití v domácích spotebicích. Tyto zá rovky nejsou vhodné pro osvtlení místností. · Spotebic nesmí být umístn v blízkosti radiá tor nebo sporák. · Zkontrolujte, zda je zástrcka po instalaci spotebice pístupná. · Pipojujte pouze ke zdroji pitné vody (pokud je k dispozici vodovodní pípojka). SERVIS · Jakékoliv elektrikáské práce, nutné pro zapo jení tohoto spotebice, smí provádt pouze kvalifikovaný elektriká nebo osoba s píslus ným oprávnním. · Pokud je spotebic nutné opravit, obrate se na autorizované servisní stedisko, které smí pouzít výhradn originální náhradní díly. DENNÍ POUZÍVÁNÍ · Ve spotebici nestavte horké nádoby na pla stové cásti spotebice. · Neskladujte ve spotebici holavé plyny anebo kapaliny, protoze by mohly vybuchnout. · Pokyny výrobce spotebice týkající se uchová ní potravin je nutné písn dodrzovat. ite se píslusnými pokyny. OCHRANA ZIVOTNÍHO PROSTEDÍ Tento pístroj neobsahuje plyny, které mohou poskodit ozónovou vrstvu, ani v chladicím okruhu, ani v izolacních mate riálech. Spotebic nelikvidujte spolecn s domácím odpadem a smetím. Izolacní pna obsahuje holavé plyny: spotebic je nutné zlikvidovat podle píslusných pedpis, které získáte na obecním úad. Zabrate poskození chladicí jed notky, hlavn vzadu v blízkosti výmní ku tepla. Materiály pouzité u tohoto spotebice oznacené symbolem jsou recyklovatelné. CISTNÍ A ÚDRZBA · Ped cistním nebo údrzbou vzdy spotebic vypnte a vytáhnte síovou zástrcku ze sít. · Necistte spotebic kovovými pedmty. · Pravideln kontrolujte a cistte odtokový otvor na rozmrazenou vodu. Je-li zanesený, uvoln te ho. Jestlize je otvor ucpaný, rozlije se voda na dno chladnicky. INSTALACE U elektrického pipojení se pecliv ite pokyny uvedenými v píslusných od stavcích. · Vybalte spotebic a zkontrolujte, zda není po skozený. Je-li spotebic poskozený, nezapo jujte ho do sít. Pípadné poskození okamzit nahlaste prodejci, u kterého jste spotebic koupili. V tomto pípad si uschovejte obal. · Doporucujeme vám, abyste se zapojením spotebice pockali nejmén ctyi hodiny, aby olej mohl natéct zpt do kompresoru. · Okolo spotebice musí být dostatecná cirkula ce vzduchu, jinak by se pehíval. K dosazení dostatecného vtrání se ite pokyny k insta laci. · Pokud je to mozné, ml by spotebic stát za dní stranou ke stn, aby byly jeho horké cásti nepístupné (kompresor, kondenzátor), a ne mohli jste o n zachytit nebo se spálit. CESKY 5 PROVOZ ZAPNUTÍ Zasute zástrcku do nástnné zásuvky. Otocte regulátorem teploty doprava na stední nastavení. VYPNUTÍ Chcete-li spotebic vypnout, otocte regulátorem teploty do polohy "O". REGULACE TEPLOTY Teplota se reguluje automaticky. Chcete-li spotebic nastavit, postupujte takto: · otocte regulátorem teploty smrem na nizsí nastavení, chcete-li dosáhnout vyssí teploty. · otocte regulátorem teploty smrem na vyssí nastavení, chcete-li dosáhnout nizsí teploty. Nejvhodnjsí je obvykle stední nasta vení. Pi hledání pesného nastavení mjte na pamti, ze teplota uvnit spotebice závisí na: · teplot místnosti · cetnosti otevení dveí · mnozství vlozených potravin · umístní spotebice. Jestlize je okolní teplota vysoká, nebo je spotebic zcela zaplnný, a spotebic je pitom nastavený na nejnizsí teplotu, mze bzet nepetrzit a na zadní st n se pak tvoí námraza. V tomto pípa d je nutné nastavit vyssí teplotu, aby se spotebic automaticky odmrazil, a tím snízil spotebu energie. 6 www.electrolux.com DENNÍ POUZÍVÁNÍ CISTNÍ VNITKU SPOTEBICE Ped prvním pouzitím spotebice vymyjte vnitek a vsechno vnitní píslusenství vlaznou vodou s trochou neutrálního mycího prostedku, abyste odstranili typický pach nového výrobku, a pak vse dkladn utete do sucha. Nepouzívejte cisticí prostedky nebo abrazivní prásky, které mohou poskodit povrch spotebice. PEMÍSTITELNÉ POLICE Na stnách chladnicky jsou drázky, do kterých se podle pání zasunují police. UMÍSTNÍ DVENÍCH POLIC Dvení police mzete umístit do rzné výsky a vkládat tak do nich rzn velká balení potravin. Policky nastavíte následovn: pomalu posunujte polici ve smru sipek, dokud se neuvolní, a pak ji zasute do zvolené polohy. 1 2 CESKY 7 REGULACE VLHKOSTI Ve sklenné polici jsou strbiny (nastavitelné po suvnou páckou), které umozují regulaci teploty v zásuvce nebo zásuvkách na zeleninu. Kdyz jsou vtrací strbiny zavené: pirozená vlhkost potravin v zásuvkách na ovoce a zeleninu se uchová po delsí dobu. Kdyz jsou vtrací strbiny otevené: dochází k vtsí cirkulaci vzduchu a tedy ke sní zení vlhkosti vzduchu v zásuvkách na ovoce a zeleninu. 8 www.electrolux.com UZITECNÉ RADY A TIPY TIPY PRO ÚSPORU ENERGIE · Neotvírejte casto dvee, ani je nenechávejte otevené déle, nez je nezbytn nutné. · Jestlize je okolní teplota vysoká, regulátor te ploty je na vyssím nastavení a spotebic je zcela zaplnný, mze kompresor bzet nepetrzit a na výparníku se pak tvoí námra za nebo led. V tomto pípad je nutné nastavit regulátor teploty na nizsí nastavení, aby se spotebic automaticky odmrazil, a tím snízil spotebu energie. TIPY PRO CHLAZENÍ CERSTVÝCH POTRAVIN K dosazení nejlepsího výkonu: · do chladnicky nevkládejte teplé potraviny ne bo tekutiny, které se odpaují; · potraviny zakrývejte nebo je zabalujte, zejmé na mají-li silnou vni; · potraviny polozte tak, aby okolo nich mohl proudit voln vzduch. TIPY PRO CHLAZENÍ Uzitecné rady: Maso (vsechny druhy): zabalte do polyetylénové ho sácku a polozte na sklennou polici nad zá suvku se zeleninou. Z hlediska bezpecné konzumace takto skladujte maso pouze jeden nebo dva dny. Vaená jíd ...


Предварительный просмотр первых 3 страниц инструкции

У вас отключен JavaScript или устаревшая версия Adobe Flash Player
Обновить Flash player
  Know our Partners   Часто задаваемые вопросы   Свяжитесь с командой Diplodocs   Недавно искали…
Последние поступления
  Карта сайта
Торговые марки на букву A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2005 - 2012 - Diplodocs - Все права защищены.
Торговые марки принадлежат их соответствующим владельцам.