Скачать инструкциюФрагмент инструкции: руководство пользователя NOKIA N70-1

Подробные указания по применению содержатся в руководстве пользователя.

ÁÞÔÕàÖØÜÞÕ RS-MMC Ø ÔÞáâãßÝÞáâì ßàØÛÞÖÕÝØÙ Ø ãáÛãÓ ×ÐÒØáØâ Þâ áâàÐÝë, ßÞáâÐÒéØÚÐ Ø/ØÛØ ÞßÕàÐâÞàÐ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ. ÍâØ ßàØÛÞÖÕÝØï Ø ÔÞßÞÛÝØâÕÛìÝãî ØÝäÞàÜÐæØî ßÞ àÐÑÞâÕ á ÝØÜØ ÜÞÖÝÞ ÝÐÙâØ ÝÐ áâàÐÝØæÕ www. nokia. com/support âÞÛìÚÞ ÝÐ ÝÕÚÞâÞàëå ï×ëÚÐå. ½ÐÛØçØÕ ÝÕÚÞâÞàëå äãÝÚæØÙ Ø ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâÕÙ ×ÐÒØáØâ Þâ SIM-ÚÐàâë Ø/ØÛØ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ, Þâ ãáÛãÓØ MMS, Ð âÐÚÖÕ Þâ áÞÒÜÕáâØÜÞáâØ ãáâàÞÙáâÒ Ø ßÞÔÔÕàÖÚØ àÐ×ÛØçÝëå äÞàÜÐâÞÒ áÞÔÕàÖØÜÞÓÞ. ·Ð ßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ÝÕÚÞâÞàëÜØ ãáÛãÓÐÜØ Ò×ØÜÐÕâáï ÔÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ßÛÐâÐ. ¾Âº°· ¾Â ¿Àµ´¾Á°²»µ½¸Ï ³°À°½Â¸¸ ¿àØÛÞÖÕÝØï áâÞàÞÝÝØå àÐ×àÐÑÞâçØÚÞÒ, ßàÕÔÞáâÐÒÛïÕÜëÕ ÝÐ ÜØÝØÐâîàÝÞÙ ÚÐàâÕ ÜãÛìâØÜÕÔØÐ (RS-MMC), áÞ×ÔÐÝë äØ×ØçÕáÚØÜØ ØÛØ îàØÔØçÕáÚØÜØ ÛØæÐÜØ, ÚÞâÞàëÕ ØÜÕîâ ÝÐ ÝØå ßàÐÒÞ ÒÛÐÔÕÝØï Ø ÚÞâÞàëÕ ÝÕ ØÜÕîâ ÞâÝÞèÕÝØï Ú ÚÞàßÞàÐæØØ Nokia...
Copyright © 2005 - 2012 - Diplodocs - Все права защищены.
Торговые марки принадлежат их соответствующим владельцам.