Скачать инструкциюФрагмент инструкции: руководство пользователя NOKIA 6280

Подробные указания по применению содержатся в руководстве пользователя.

2 áâ. 5 ÄÕÔÕàÐÛìÝÞÓÞ ·ÐÚÞÝÐ ÀÄ "¾ ×ÐéØâÕ ßàÐÒ ßÞâàÕÑØâÕÛÕÙ", àÐÒÕÝ 3 ÓÞÔÐÜ á ÔÐâë ßàÞØ×ÒÞÔáâÒÐ ßàØ ãáÛÞÒØØ, çâÞ Ø×ÔÕÛØÕ ØáßÞÛì×ãÕâáï Ò áâàÞÓÞÜ áÞÞâÒÕâáâÒØØ á ÝÐáâÞïéÕÙ ØÝáâàãÚæØÕÙ ßÞ íÚáßÛãÐâÐæØØ Ø ßàØÜÕÝØÜëÜØ âÕåÝØçÕáÚØÜØ áâÐÝÔÐàâÐÜØ. ´µº»°À°Æ¸Ï Á¾¾Â²µÂÁ²¸Ï ºÞàßÞàÐæØï NOKIA CORPORATION ×ÐïÒÛïÕâ, çâÞ Ø×ÔÕÛØÕ RM-78 áÞÞâÒÕâáâÒãÕâ ÞáÝÞÒÝëÜ Ø ÔàãÓØÜ ÒÐÖÝëÜ âàÕÑÞÒÐÝØïÜ ´ØàÕÚâØÒë ÁÞÒÕâÐ µÒàÞßë 1999/5/EC. ºÞßØî ´ÕÚÛÐàÐæØØ áÞÞâÒÕâáâÒØï ÜÞÖÝÞ ×ÐÓàã×Øâì á Web-áâàÐÝØæë http://www. nokia. com/phones/declaration_of_conformity/. 0434 ·ÝÐÚ ßÕàÕçÕàÚÝãâÞÓÞ ÜãáÞàÝÞÓÞ ÚÞÝâÕÙÝÕàÐ Þ×ÝÐçÐÕâ, çâÞ Ò áâàÐÝÐå µÁ ßÞ ÞÚÞÝçÐÝØØ áàÞÚÐ áÛãÖÑë Ø×ÔÕÛØÕ ßÞÔÛÕÖØâ ÞâÔÕÛìÝÞÙ ãâØÛØ×ÐæØØ. ÍâÞ ßàÐÒØÛÞ ßàØÜÕÝïÕâáï ÝÕ âÞÛìÚÞ Ú ÔÐÝÝÞÜã ãáâàÞÙáâÒã, ÝÞ âÐÚÖÕ Ø Ú ÔàãÓØÜ ÐÚáÕááãÐàÐÜ á íâØÜ áØÜÒÞÛÞÜ. ½Õ ãÝØçâÞÖÐÙâÕ íâØ Ø×ÔÕÛØï ÒÜÕáâÕ á ÝÕÞâáÞàâØàÞÒÐÝÝëÜØ ÓÞàÞÔáÚØÜØ ÞâåÞÔÐÜØ. ¿ÞÔàÞÑÝÕÕ áÜ. íÚÞÛÞÓØçÕáÚãî ÔÕÚÛÐàÐæØî Ø×ÔÕÛØï ØÛØ ØÝäÞàÜÐæØî, åÐàÐÚâÕàÝãî ÔÛï áâàÐÝë, ßÞ ÐÔàÕáã www. nokia. © Nokia, 2006 Ó. Á áÞåàÐÝÕÝØÕÜ ÒáÕå ßàÐÒ...
Copyright © 2005 - 2012 - Diplodocs - Все права защищены.
Торговые марки принадлежат их соответствующим владельцам.