Скачать инструкциюФрагмент инструкции: руководство пользователя NOKIA N97

Подробные указания по применению содержатся в руководстве пользователя.

Издание © 2008 Nokia. Сите права се задржани. Nokia, Nokia Connecting People, и Nseries се трговски марки или регистрирани трговски марки на Nokia Corporation. Nokia tune е звучен знак на Nokia Corporation. Останатите имиња на производи и компании спомнати во овој документ може да се трговски марки или трговски имиња на нивните соодветни сопственици. Забранета е репродукција, пренос, дистрибуција или меморирање на дел или на целата содржина на овој документ во било каква форма без претходна писмена дозвола на Nokia. Nokia води политика на тековен развој. Nokia го задржува правото на промени и подобрувања на било кој од производите опишани во овој документ без претходно известување. ДО МАКСИМАЛЕН СТЕПЕН ДОЗВОЛЕН СО ПРИМЕНЛИВИОТ ЗАКОН, NOKIA ИЛИ БИЛО КОЈ НЕЈЗИН ДАВАТЕЛ НА ЛИЦЕНЦА ВО НИКАКВИ ОКОЛНОСТИ НЕМА ДА БИДАТ ОДГОВОРНИ ЗА БИЛО КАКВА ЗАГУБА НА ПОДАТОЦИ ИЛИ НА ПРИХОД ИЛИ БИЛО КАКВИ ПОСЕБНИ, СЛУЧАЈНИ, ПОСЛЕДИЧНИ ИЛИ ИНДИРЕКТНИ ШТЕТИ ШТО НА БИЛО КАКОВ НАЧИН СЕ ПРИЧИНЕТИ. СОДРЖИНИТЕ НА ОВОЈ ДОКУМЕНТ СЕ ДАДЕНИ "КАКО ШТО СЕ"...
Copyright © 2005 - 2012 - Diplodocs - Все права защищены.
Торговые марки принадлежат их соответствующим владельцам.