Скачать инструкциюФрагмент инструкции: руководство пользователя AEG BSB-12G

Подробные указания по применению содержатся в руководстве пользователя.

• Не оставяйте уреда без наблюдение по време на работа. В случай на по‐ жар, изключете уреда. Изгасете огъня с капак на тенджера; никога не използ‐ вайте вода. • Опасност от изгаряния! Не поставяйте метални предмети, например прибори за хранене или капаци на тигани, вър‐ ху повърхността за готвене, защото може да се нагорещят. • Повърхността на стъклокерамиката може да се повреди при падане на предмети или на кухненски съдове върху нея. electrolux 3 • Готварските съдове, направени от чу‐ гун или от лят алуминий, както и съдо‐ вете с повредени дъна, могат при ме‐ стене да надраскат повърхността на стъклокерамичната плоча. • Ако забележите пукнатина по повърх‐ ността, изключете електрозахранва‐ нето, за да предотвратите токов удар. • Не оставяйте течността в съдовете и тиганите да изкипи докрай, за да пред‐ отвратите повреждането на съдовете и стъклокерамиката. • Не използвайте зоните за готвене с празни съдове или без съдове. • Обезцветяването на емайла на фур‐ ната не оказва влияние върху работа‐ та на уреда...
Copyright © 2005 - 2012 - Diplodocs - Все права защищены.
Торговые марки принадлежат их соответствующим владельцам.